RSS

સહેલું નથી,પણ શક્ય છે !

મન ઉઘાડું હોય તો અજવાળશે ભીતરસુધી...

મન ઉઘાડું હોય તો અજવાળશે ભીતરસુધી…

 

જલકમલવત થઇ જવું સહેલું નથી,પણ શક્ય છે
મેળવીને ત્યાગવું સહેલું નથી,પણ શક્ય છે !

મન ઉઘાડું હોય તો અજવાળશે ભીતરસુધી
એટલું સધ્ધર થવું સહેલું નથી,પણ શક્ય છે

હાથમાંથી જાય પણ, કંઇ ભાગ્યમાંથી જાય નહીં
સત્ય એ સ્વીકારવું સહેલું નથી,પણ શક્ય છે

કંઇકને લથડી જતાં જોયા છે, જઇને ટોચ પર
સંતુલન ત્યાં રાખવું સહેલું નથી,પણ શક્ય છે

નામ જેમજ રૂપ ઈશ્વરનાં હજારો છે, છતાં
રૂપ એનું જાણવું સહેલું નથી,પણ શક્ય છે

ભીંત જેવા હોય એને બારણું શું ? બારી શું ?
પાત્રતાને પામવું સહેલું નથી,પણ શક્ય છે

અંતને આરંભ ગણવામાં જ ડા’પણ છે “મહેશ”
આયખું અજવાળવું સહેલું નથી,પણ શક્ય છે

 

ડૉ.મહેશ રાવલ

 

 
12 Comments

Posted by on April 30, 2014 in my gazal

 

જેવું નથી…!

"ફળ લચેલાં વૃક્ષ છે,એ નમેલાં હોય" પણ

ફળ લચેલાં વૃક્ષ છે,એ નમેલાં હોય, પણ

 

છે ખબર બસ એટલી કે ખબર જેવું નથી
બે-અસર છું એ હદે, કંઇ અસર જેવું નથી !

કોણજાણે ચોતરફ કઇ વકલનું છે તમસ
સાવ ખુલ્લી આંખ છે પણ નજર જેવું નથી

ભીંત કેવળ ભીંતથી સાંકળે છે ભીંતને
માળખાની ભીડમાં, ક્યાંય ઘર જેવું નથી

બહારથી દેખાય છે આમ તો ભરચક બધાં
ભીતરે, મનમાં કશું તરબતર જેવું નથી !

ફળ લચેલાં વૃક્ષ છે, એ નમેલાં હોય,પણ
એ વિષયમાં કોઇ અહીં, માતબર જેવું નથી

શૂન્ય પાસે તો ફકત હોય નકરી શૂન્યતા
શૂન્યના ઘરમાં સભર કે વગર જેવું નથી !

મૃત્યુના પણ કેટલા રૂપ છે અહીંંયાં “મહેશ”
થાય છે સપના દફન પણ કબર જેવું નથી !

 

ડૉ.મહેશ રાવલ

 
11 Comments

Posted by on April 10, 2014 in my gazal

 

પ્રશ્ન-ઉત્તર બેય છે…

પોત ને  નવરંગ વચ્ચે પ્રશ્ન-ઉત્તર બેય છે...

પોત ને નવરંગ વચ્ચે પ્રશ્ન-ઉત્તર બેય છે…

 

અંત ને આરંભ વચ્ચે પ્રશ્ન-ઉત્તર બેય છે
સંગ ને સત્સંગ વચ્ચે પ્રશ્ન-ઉત્તર બેય છે

કંઇક તો હોતું હશે જે સાંકળે બન્નેયને
તૂટવું ને તંત વચ્ચે પ્રશ્ન-ઉત્તર બેય છે

આ તરફ માયા મમત પેલી તરફ છે ત્યાગ,પણ
આપણાં ને સંત વચ્ચે પ્રશ્ન-ઉત્તર બેય છે !

એ અલગ છે કે સતત પડકાર જેવું છે છતાં
આભ ને વિહંગ વચ્ચે પ્રશ્ન-ઉત્તર બેય છે

આયખું ઓછું પડે બન્નેય પારખવા જતાં
પાત્રતા ને દંભ વચ્ચે પ્રશ્ન-ઉત્તર બેય છે !

છેતરે છે રંગની ભ્રમણા બધાને,આમ તો
પોત ને નવરંગ વચ્ચે પ્રશ્ન-ઉત્તર બેય છે

શસ્ત્ર કરતાં આજની અનિવાર્યતા છે શાસ્ત્રની
શાંતિ ને આ જંગ વચ્ચે પ્રશ્ન-ઉત્તર બેય છે !

 

 

ડૉ.મહેશ રાવલ

 

 
8 Comments

Posted by on March 29, 2014 in my gazal

 

પલળતા થયા છે…!

હવે પથ્થરો પણ પલળતા થયા છે...!

હવે પથ્થરો પણ પલળતા થયા છે…!

 

અરથ લાગણીનો સમજતા થયા છે
હવે પથ્થરો પણ,પલળતા થયા છે

વલણ વાદળોનું ય કૂણું પડ્યું, જો!
ગરજતા હતા એ વરસતા થયા છે

બધાથી જે અતડા રહ્યા જિંદગીભર
મિલનસાર થઇ એય, મળતા થયા છે

ફરક કોણ કે’છે નથી કંઇ પડ્યો,અહીં
ફરક જે હતા એજ ફરતા થયા છે !

સ-કારણ કહો કે અ-કારણ, બદલવું
ન બદલ્યા કદી,એ બદલતા થયા છે

હજૂ કાલ લગ જે હતા ભીંત નક્કર
હવે એ ધજા થઇ ફરકતા થયા છે !

બરડ હોય એનું બટકવું સહજ છે
સમય પારખી, લોક નમતા થયા છે !!

 

ડૉ.મહેશ રાવલ

 
11 Comments

Posted by on March 13, 2014 in my gazal

 

ગણાય છે…!

હવે તો પાંચિકા ય જર-ઝવેરમાં ગણાય છે...!

હવે તો પાંચિકા ય જર-ઝવેરમાં ગણાય છે…!

 

જરાક હોય તોય ફેર, ફેરમાં ગણાય છે
કદાચ દેર એટલે અંધેરમાં ગણાય છે !

અભાવમાં જ ખ્યાલ આવતો જણાય,ભાવનો
અમસ્તું તો બધું ય માનભેરમાં ગણાય છે

હર્યું-ભર્યું હશે હ્રદય,અગાધ લાગણીસભર
એ આમ આદમી ય, ધનકૂબેરમાં ગણાય છે

અમીરને અમીરની સહાય રખરખાવ,પણ
ખાનાખરાબને મદદ, મહેરમાં ગણાય છે !

બધું હોય પણ ન હોય સભ્યતા-વિવેક, તો
અણાવડત ભરેલ અણઉછેરમાં ગણાય છે

પરંપરા ન ગોઠી કે  ન પૂર્ણ આધુનિક થયાં
હવે તો પાંચિકા ય, જર-ઝવેરમાં ગણાય છે !

ન રહી શકાય કામ ક્રોધ લોભ મોહથી પરે
મનુષ્ય એજ કારણે કહેરમાં ગણાય છે

 

 

ડૉ.મહેશ રાવલ

 
6 Comments

Posted by on February 23, 2014 in my gazal

 

વિચારી જો…!

વળી તારા તરફ, એ ત્રણ વિચારી જો !

વળી તારા તરફ, એ ત્રણ વિચારી જો !

 

તને દરિયો ગમે કે રણ, વિચારી જો
અને કાં બેય વચ્ચે, પણ વિચારી જો !

બદલશે ધારણા સીધી તફાવતમાં
તરસનાં મૂળ, ‘ને કારણ વિચારી જો

બધા સંબંધ પાછળ કંઇક હોવાનું
હકીકત જાણવા, જણ-જણ વિચારી જો

અધૂરા પર્વ જેવા સ્વપ્ન વચ્ચેથી
ઉજવણું થાય એવી ક્ષણ વિચારી જો

સરળ છે અંગૂલીનિર્દેશ બીજા પર
વળી તારા તરફ, એ ત્રણ વિચારી જો !

પછી નહીં માર મેણું કોઇ ઈશ્વરને
મળે છે રોજ, એ ચાવણ વિચારી જો

સતત વૈશાખ વેઠ્યો જેમણે કાયમ
જરા, એ આંખનાં શ્રાવણ વિચારી જો !

 

ડૉ.મહેશ રાવલ

 
8 Comments

Posted by on January 29, 2014 in my gazal

 

કેમ લાગે છે…!

વિખૂટા સાવ સૂકા ઝાડ જેવું કેમ લાગે છે...!

વિખૂટા સાવ સૂકા ઝાડ જેવું કેમ લાગે છે…!

 

ધરમ કરતાં પડેલી ધાડ જેવું કેમ લાગે છે
મને અંગતપણામાં, આડ જેવું કેમ લાગે છે !

ગળે બાંધી ફરૂં છું લાગણીનાં કૈંક ટહુકા,પણ
હ્રદયનાં એક ખૂણે રાડ જેવું કેમ લાગે છે

મળે છે આજ લોકો, એમ ઘરનાં પણ નથી મળતા
ચણાતી આડકતરી વાડ જેવું કેમ લાગે છે !

ઘરોબો હોય ઘર જેવો છતાં સંબંધ તૂટે તો
કપાતી ઓળખીતી નાડ જેવું કેમ લાગે છે

નથી સ્વીકારતા સામર્થ્ય, એ બિરદાવવા આવ્યા
મને એમાં પરાણે પાડ જેવું કેમ લાગે છે !

પ્રસંગે પારકાની જેમ વર્તે કોઇ ઘરનાં, તો
વકરતી હો જૂની તીરાડ જેવું કેમ લાગે છે

ઉઘાડું, સ્પષ્ટ, લીલુંછમ્મ છે અસ્તિત્વ મારૂં,પણ
વિખૂટા સાવ સૂકા ઝાડ જેવું કેમ લાગે છે !

 

 

ડૉ.મહેશ રાવલ

 
7 Comments

Posted by on January 3, 2014 in my gazal

 

કૈં રમત વાત છે…!

ઉઘડવું પડે દ્રષ્ટિ-મન,બેયથી...

ઉઘડવું પડે દ્રષ્ટિ-મન,બેયથી…

 

શબદ સાધવો કૈં રમત વાત છે
મરમ જાણવો કૈં રમત વાત છે !

અરે ! જન્મ સાતેય ઓછાં પડે
પરમ પામવો કૈં રમત વાત છે

ઉઘડવું પડે દ્રષ્ટિ-મન બેયથી
અલખ ભાળવો કૈં રમત વાત છે

થશે તો, થશે ભાગ સરખા બધા
ફરક રાખવો કૈં રમત વાત છે !

ઉહાપોહ  ‘ને સનસનાટી વગર
મનખ માણવો કૈં રમત વાત છે !

કમિટમેન્ટ એફર્ટમાં જોઇએ
અહમ નાથવો કૈં રમત વાત છે !

ગળાવું પડે કૈંક ગરણે “મહેશ”
કસબ આગવો, કૈં રમત વાત છે !

 

ડૉ.મહેશ રાવલ

 
5 Comments

Posted by on December 18, 2013 in my gazal

 

ભોગવે છે સહુ…!

 

સમયનું ફેરવેલું ભોગવે છે સહુ...!

સમયનું ફેરવેલું ભોગવે છે સહુ…!

 

હિસાબે નીકળેલું ભોગવે છે સહુ
કરમનું કાલવેલું ભોગવે છે સહુ

જુદારાગ્રસ્ત ખુલ્લા ભેળિયારામાં
પરાણે ભેળવેલું ભોગવે છે સહુ

દશા કોની રહી છે એકસરખી અહીં
સમયનું ફેરવેલું ભોગવે છે સહુ

જનમજન્માંતરોથી ચાલતું આવ્યું
ચલણ, નક્કી કરેલું ભોગવે છે સહુ

અનિશ્ચિત ટેકણો પર ટેકવી ખુદને
વજૂદ પણ, ટેકવેલું ભોગવે છે સહુ !

ચળકતા કૈંક જોયા પારકા તેજે
બધું ક્યાં મેળવેલું ભોગવે છે સહુ !

અમસ્તું તો ભળે નહીં ઝેર ઈર્ષાનું
નજરનું ભેળવેલું ભોગવે છે સહુ

 

 
ડૉ.મહેશ રાવલ

 

 

 

 

 
5 Comments

Posted by on December 2, 2013 in my gazal

 

મન ખોલતાં શીખ્યા…

અમે તો અશ્રુઓમાંથી ગઝલ ફંફોળતા શીખ્યા....

અમે તો અશ્રુઓમાંથી ગઝલ ફંફોળતા શીખ્યા….

 

અમે સંબંધ સાથે લાગણીને જોડતા શીખ્યા
પ્રથમ ખુદને મઠારી,અન્યને ઢંઢોળતા શીખ્યા

હજારોવાર જોયું છે અમે,અમને ઉઘાડીને
હતું જે કામનું-રાખી,નકામું છોડતા શીખ્યા

તમે હરખાવ છો ખામી બધી ખૂબી ગણાવીને
અમે ખામી અમારી ખૂબીઓમાં શોધતા શીખ્યા

નરો વા કુંજરો વા – નું વલણ રાખ્યું તમે કાયમ
અને એવું વલણ કાયમ અમે અવખોડતા શીખ્યા

ગણતરીપૂર્ણ રાખો છો તમે વહેવાર,રાખો તો
અમે વહેવારને વહેવારપૂર્વક તોલતા શીખ્યા

નથી મોટું સમયથી કંઇ, સમજણ એજ છે સાચી
અમે તો વારસાગત એ સમજ લઇ બોલતા શીખ્યા

જરૂરત શીખવે એથી વધારે કોઇ શીખવે નહીં
ક્રમાંકો દઇ, જરૂરતને અમે સંતોષતા શીખ્યા

તમારા અશ્રુમાં કલ્પાંત કરતા સ્વાર્થ બમણો છે
અમે તો અશ્રુઓમાંથી ગઝલ ફંફોળતા શીખ્યા

તફાવત એજ છે મોટો અમારા ‘ને તમારામાં
તમે અકબંધ રહી જીવ્યા અમે મન ખોલતા શીખ્યા

 

ડૉ.મહેશ રાવલ

 
13 Comments

Posted by on November 12, 2013 in my gazal